Rezultatet përfundimtare të provimit pranues (afati tretë) për vitin akademik 2018/2019

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues (afati tretë) për vitin akademik 2018/2019


Lista përfundimtare e kandidatëve të pranuar (afati i tretë) në Fakultetin e Filologjisë:

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi


Regjistrimi i kandidateve të pranuar dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet sipas këtij orari:

Me 05.10.2018 prej orës; 09.00 - 15.00 në lokalet e Rektoratit
 
Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentet shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

d)  Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime te rregullta.

Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afateve (afati i parë dhe afati i dytë), mund të regjistrohen deri më 05.10.2018. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luteni që t’i përmbaheni afatit të lartshënuar.

tp-bottom