Tjera

Titulli Dokumenti
Work placement - Criteria and Performance Indicators Shkarko
Formular aplikimi Shkarko
Marrëveshje Bashkëpunimi me Kuvendin e Kosovës Shkarko
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 24.01.2023 Shkarko
Planprogrami Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2017-2020 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 08.02.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 01.02.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 20.01.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 31.08.2021 Shkarko
Programi i zhvillimit 2020 -2024 i Fakultetit të Filologjisë Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË Shkarko
Fakulteti i Filologjisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Manuali për studentë - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Shkarko
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
tp-bottom