Gjuhë Angleze – Përkthim dhe interpretim

Duke u bazuar në misionin e UFAGJ-së dhe Fakultetit të Filologjisë, Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim synon të ofroj studime profesionale tre vjeçare, ku studentët marrin gradën “bachelor profesional”  si përkthyes dhe interpretues të diplomuar. Kurrikula jonë profesionale përgadit studentët që të jenë ekspert në fushën e përkthimit dhe interpretimit meqenëse konsiderojmë se kjo fushë është kërkesë specifike e cila ka ndikim direkt në zhvillim ekonomik. Si program atraktiv , rrit interesimin e studentëve për t’u regjistruar në këtë program. Target janë të gjithë të interesuarit për t’u pajisur me diplomë universitare profesionale e pranuar nga MASHT me të cilën mund të aplikojnë për punësim në shumë institucione apo kompani publike dhe private të cilat kanë nevojë për përkthyes dhe interpretues.

Programi ne vlerësim, Gjuhë Angleze – Përkthim dhe Interpretim synon përgatitjen e profesionistëve të rinjë perkthyes dhe interpretues të cilët do të kenë njohuri teorike dhe praktike e  profesionale, si dhe aftësi e shkathtësi praktike për ushtrimin e profesionit të perkthyesit dhe interpretuesit në të gjitha vendpunimet ku parashihet sipas rregullativave e ligjeve përkatëse.

Përkthyesit dhe interpretuesit e rinjë do të kenë mundësinë të mësojnë nga një program i ndërtuar mbi bazën e programeve referente të dëshmuara në universitete të respektuara te cilat kanë dëshmuar sukses, dhe i përshtatur sipas nevojave specifike lokale e ndërkombëtare të kohës. Për më tepër, një rëndësi të veçantë në hartim të programit dhe në mbarëvajtjen e tij do të ketë ndërlidhja me tregun e punës, si domosdoshmëri në perfeksionimin e ofertës akademike.  Kjo tregon se ky program është i bazuar në misionin e institucionit tonë dhe se ofron shërbime efikase dhe cilësore për studentë, ofron program studimor fusha e të cilit është relevant me tregun e punës dhe zhvillimin shoqëror dhe krijon mjedis të përshtatshëm (laboratorin e punes se perkthyesit dhe interpretuesit) per te ushtruar punen praktike dhe profesionale të studimit në fjalë.

Fakulteti i Filologjisë përmes programit Gjuhë Angleze – Përkthim dhe Interpretim synon të shndërrohet në një qendër bashkëkohore te edukimit universitar dhe trajnimit për përgatitjen e profesionisteve të fushës së perkthimit dhe interpretimit. Fakulteti I Filologjisëpërmes këtij programi kontribuon drejtpërdrejte në ndërkombëtarizimin e universitetit përmes shkëmbimit të studentëve nëpër universitetet ku është bazuar programi në vlerësim.

Objektivat e Programit Gjuhë Angleze – Përkthim dhe Interpretim janë që të:

  • aftësojnë përkthyesit dhe interpretët që përdorin teknika moderne të arsimit në përputhje me metodologjitë dhe metodat aktuale shkencore në këtë fushë;

  • mësojnë studentet të jenë të vetëdijshëm për dallimet gjuhësore dhe të pajisen me një njohuri të gjerë në fushën e përkthimit;

  • njohin studentet me përkthimin dhe interpretimin;

  • mësojnë se si zbatohen teknikat dhe metodat e ndryshme të përkthimit;

  • përgatisin studentët që të kuptojnë terminologjinë e lëndëve të ndryshme, të tilla si ligji, ekonomia, letërsia, shkencat sociale dhe shkencave të aplikuara, shkencat politike, mjekesi, marrëdhëniet ndërkombëtare, ciceron etj;

  • aftesojnë studentët për përkthime te burimeve të shkruara për të përmbushur nevojat e botës bashkëkohore të globalizuar.

 

tp-bottom