Zhvillimi Profesional: Studentët e Gjuhës Angleze - Përkthim dhe Interpretim në UFAGJ në fokusin e praktikës së përkthimit dhe interpretimit

Zhvillimi Profesional: Studentët e Gjuhës Angleze - Përkthim dhe Interpretim në UFAGJ në fokusin e praktikës së përkthimit dhe interpretimit

Ky vit akademik ka sjellë një mundësi të çmuar për studentët të angazhohen në institucione të specializuara për përkthim dhe interpretim, të cilat kanë marrëdhënie bashkëpunimi me UFAGJ. Ndër ta, disa studentë do të kryejnë praktikën në ambiente të Rektoratit.

Për studentët e zgjedhur për këtë përvojë, Ekspertja për Përkthim, Msc. Laureta Rexha, do të mbikëqyrë procesin e tyre të praktikës në këtë fushë, duke u përgatitur për një periudhë prej 13 javësh. Gjatë kësaj kohe, ata do të zhvillojnë dhe përforcojnë aftësitë e tyre në interpretim dhe përkthim të dokumenteve të ndryshme.

Qëllimi kryesor i lëndës së Praktikës Profesionale është të avancojë kapacitetet e studentëve në përkthimin e tekstet nga një gjuhë në tjetrën, duke u përqendruar në kuptimin thelbësor të strukturave gjuhësore dhe transmetimin e mesazheve me saktësi. Përmes kësaj lënde, ata përfitojnë njohuri të thella në teknikat dhe kërkesat e aktualizuara të fushës së përkthimit, përgatitjen për tregun e punës dhe sfidat e punës së përkthyesve.

Kjo përvojë e rëndësishme e praktikës është një hap vendimtar për studentët në rrugën e tyre drejt njohurive të thella dhe një udhëtimi të suksesshëm në fushën e përkthimit dhe interpretimit.

tp-bottom